OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Výňatok zo všeobecných obchodných podmienok, ktoré nájdete tu.

 

Zásady ochrany osobných údajov

 

I. Čo sú osobné údaje

Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z.. a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR").

 

II. Čo je spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupnením, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, používaním, prenosom, šírením, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

 

III. Komu udeľujete svoj súhlas

Prevádzkovateľ, Hriňovská energetická, s.r.o., Hypermarket KOTLA, so sídlom Partizánska cesta 1465 (areál Hriňovských strojární, a.s. – pri najvyššom komíne), 962 05 Hriňová, IČO 36 038 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 6177/S, zastúpená konateľom Ladislav Lipták, ktorá prevádzkuje elektronický obchod kotla.sk a určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Ak sa chcete na nás obrátiť v akejkoľvek súvislosti, napíšte, prosím, e-mail na adresu kotla@intechenergo.sk

 

IV. Aké osobné údaje spracovávame

1. Osobné údaje zákazníkov www.kotla.sk za účelom plnenia kúpnej zmluvy a náležitostí z nej plynúcich v rozsahu: meno, priezvisko, názov firmy, adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH. Tieto údaje spracovávame počas trvania kúpnej zmluvy a záväzkov daných zákonom

2. Osobné údaje odoslané v súvislosti s vašou otázkou ohľadom ponúkaných produktov za účelom odpovede smerovanú nášmu zákazníckemu centru v rozsahu

- e-mailová adresa

- tieto údaje spracovávame počas doby nevyhnutnej pre vybavenie vašej požiadavky

3. Osobné údaje odoslané v komentári za účelom zobrazenia vašich komentárov a kontrol spamu v rozsahu

- meno

- tieto údaje spracovávame počas prevádzkovania stránok www.kotla.sk

 

V. Vaše práva

Ak ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Ak máte pochybnosti o tom, či Vaše údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi, môžete požiadať o vysvetlenie alebo opravu chybného stavu, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov alebo prípadné úplné vymazanie týchto údajov.

Takisto sa v prípade pochybností môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

VI. Zabezpečenie dát

S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov sa používajú automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja.

 

 

VII. Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené

Sme oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom, podľa zákona a vy ste s tým uzrozumený (-a).

K údajom majú prístup naši spolupracovníci (napr. zákaznícke centrum, technická podpora, oddelenie predaja).

Pokiaľ sa rozhodnete využiť službu dovozu zakúpeného zariadenia až ku vám domov, môžu byť vaše údaje sprístupnené prepravnej spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu za účelom dopravy tovaru na vami zvolenú adresu.

Ak sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo iných spracovateľov, aby sme uľahčili a zdokonalili spracovanie, sľubujeme, že na spracovateľa bude klásť minimálne rovnaký nárok na bezpečnosť a kvalitu spracovania, ako v čase prijatia týchto zásad.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Pokračovaním užívania našich stránok vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste boli uzrozumený(-á) so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli informovaný(-á) o spracovaní vašich osobných údajov.

Sme oprávnení jednostranne meniť zásady ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a vy súhlasíte s týmto oprávnením.

Ak zmeníme Zásady ochrany osobných údajov, musíme Vás o tejto zmene informovať s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.

Zásady ochrany osobných údajov sú vydávané v elektronickej podobe a sú prístupné na webových stránkach.

 

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018(c) 2018 Hriňovská energetická s.r.o. Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Ochrana osobných údajov