Obchodné podmienky

Pre kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.kotla.sk

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky internetového obchodu Hypermarketu KOTLA („ďalej len internetový obchod) platia pre nákup tovaru elektronickou formou prostredníctvom internetovej stránky www.kotla.sk.

Nákup tovaru v zmysle týchto obchodných podmienok môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“).

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú povinnosti a práva zmluvných strán, t.j. predávajúceho, ktorým je spoločnosť Hypermarket KOTLA (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho.

Názov, sídlo a fakturačné údaje predávajúceho:

Názov: Hriňovská energetická, s.r.o.
Sídlo: Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
IČO: 36 038 822
DIČ: 2020072362
IČ DPH: SK2020072362
Registrácia: OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6177/S

E-mail: kotla@intechenergo.sk
Tel./fax: 045 / 532 11 42
Mobil: 0911 246 712

Kúpno-predajné vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Čl. 2
Postup pri objednávaní

Kupujúci môže tovar objednať formou e-mailovej správy alebo formou vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho. Objednávka musí obsahovať údaje o kupujúcom, adresu doručenia, druh tovaru a množstvo objednávaného tovaru. Údaje uvedené v objednávke sú potrebné pre vnútornú potrebu internetového obchodu a predávajúci ručí za to, že nebudú použité na iné účely mimo internetového obchodu.

Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o predávajúcom, kupujúcom, o tovare, o cene za tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, miesto dodania, podmienkach, spôsobe a termíne dodanie tovaru na miesto dodania. Po doručení potvrdenia objednávky kupujúcemu a po zobrazení jej prijatia, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim záväzná kúpna zmluva.

Po doručení potvrdenia objednávky bude následne kupujúcemu doručená elektronická zálohová faktúra.

Čl. 3
Platobné podmienky

Zálohová faktúra bude obsahovať fakturačné údaje predávajúceho a kupujúceho, druh tovaru, množstvo, cenu za tovar, miesto dodania, cenu za prepravu a účet Hypermarketu Kotla, na ktorý je potrebné zálohovú faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je pracovných 5 dní. Výška ceny tovaru uvedeného v zálohovej faktúre je viazaná po dobu 5 pracovných dní, t.j. do dátumu splatnosti zálohovej faktúry.

Čl. 4
Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude zákazníkovi dodaný do 7 pracovných dní odo dňa uhradenia zálohovej faktúry na miesto dodania podľa objednávky. Uhradením zálohovej faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet predávajúceho.

V prípade, že objednaný tovar nemá Hypermarket Kotla fyzicky na sklade, bude o tom zákazníka informovať. V tomto prípade bude daný tovar objednávať u dodávateľa až po uhradení zálohovej faktúry. V prípade, že predávajúci nebude schopný v dohodnutej lehote dodania tovar dodať zákazníkovi a nedohodne sa s kupujúcim o náhradnej dodacej lehote alebo o náhradnom druhu tovaru, bude kupujúcemu vrátená platba za tovar v plnej výške v lehote 10 pracovných dní.

Tovar, ktorý je vyrábaný na požiadavky zákazníka (väčšinou s keramikou), má dobu dodania 4 – 8 týždňov. Zákazník je o dobe dodania informovaný už pri potvrdení objednávky. Zákazník v tomto prípade nemôže odstúpiť od objednávky.

V prípade neprítomnosti kupujúceho pri dodaní tovaru, sa predávajúci nezaväzuje znovu dodať tovar bezplatne. Kupujúci bude o dodaní tovaru informovaný telefonicky 1 deň vopred.

V prípade osobného odberu tovaru zákazníkom v Hypermarkete Kotla, sa termín prebratia tovaru dohodne medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V prípade doručenia tovaru s hmotnosťou vyššou ako 10 kg, bude tento tovar zložený pred bytovú jednotku alebo dom kupujúceho, t. zn. že dopravca tovaru nie je povinný vyniesť tovar do bytu kupujúceho.

Pri doručení tovaru s hmotnosťou do 15 kg je cena za prepravu 8,30 €,

15 – 21 kg = 16,00 €, 21 – 50 kg = 24,00 €, nad 50 kg = 44,00 € s DPH.

Pri cene tovaru nad 900,- € s DPH je preprava zdarma.

Čl. 5
Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od potvrdenia jej záväznej akceptácie.

V prípade storna objednávky po uhradení zálohovej faktúry, no ešte pred dodaním tovaru, sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar do 10 pracovných dní odo storna objednávky.

Čl. 6
Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa po prevzatí tovaru. Zákazník zašle odstúpenie od zmluvy predávajúcemu e-mailom.
V prípade odstúpenia od zmluvy zákazník vráti tovar Hypermarketu Kotla najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy zákazník vráti tovar Hypermarketu Kotla na vlastné náklady.

Tovar musí byť zabalený v originálnom obale s originálnym príslušenstvom, nesmie byť používaný a poškodený. Pri vrátení tovaru zamestnanec predávajúceho skontroluje úplnosť a neporušenosť vráteného tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar do 10 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru predávajúcemu

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená kupujúcim (poškodením tovaru, alebo nevhodnou manipuláciou, či nevhodným používaním tovaru, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (vyškolenou servisnou osobou) všetky náklady spojené s vybavovaním reklamácie hradí kupujúci.


Čl. 7
Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané podla Zásad ochrany osobných údajov


Reklamačný poriadok pre zákazníkov Hypermarketu Kotla k stiahnutiu


Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Tel.: 048/4124969, e-mail: bb@soi.sk

(c) 2018 Hriňovská energetická s.r.o. Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Ochrana osobných údajov